22 Maj 2024

Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru

Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je najvišji strokovni organ Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, ki ga sestavlja 11 visokošolskih učiteljev in 4 člani iz vrst študentov. Po funkciji je član Senata tudi dekan Medicinske fakultete, ki sklicuje in vodi seje Senata – skupaj je članov senata torej 16. Člane Senata voli Akademski zbor fakultete na takšen način, da so enakovredno in ustrezno zastopane vse znanstvene discipline in strokovna študijska področja Medicinske fakultete. V Senat se izvolijo tudi predstavniki študentov, ki morajo imeti status študenta, na način, da ima Senat najmanj eno petino izvoljenih članov študentov. Mandatna doba članov Senata iz vrst visokošolskih učiteljev in sodelavcev je štiri leta, mandatna doba članov Senata iz vrst študentov je eno leto. Po poteku mandatne dobe je lahko enaka oseba ponovno izvoljena v Senat.

 

Za obravnavanje in preučevanje vprašanj ter za dajanje mnenj, predlogov in stališč z delovnega področja ima Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru stalne komisije, kjer so člani tudi študenti:

 • Komisijo za študijske zadeve,
 • Komisijo za znanstveno-raziskovalne zadeve,
 • Komisijo za mednarodno sodelovanje,
 • Komisijo za ocenjevanje kakovosti,
 • Komisijo za podelitev nagrad, priznanj in pohval. 

 

Skladno s 314. členom Statuta Univerze v Maribor Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru:

 • sodeluje pri oblikovanju strokovnih izhodišč za oblikovanje nacionalnega programa visokega šolstva;

 • sprejema študijske programe, skrbi za njihovo posodabljanje ter sodeluje pri oblikovanju interdisciplinarnih študijskih programov;
 • sprejema znanstvenoraziskovalne programe;
 • predlaga omejitev vpisa v dodiplomske študijske programe in obravnava in sprejme analizo vpisa;
 • odloča o vprašanjih izvajanja študijskih in raziskovalnih programov, če tako določa zakon ali Statut Univerze v Mariboru;
 • voli v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev skladno z določili Statuta Univerze v Mariboru, razen v naziv rednega profesorja in naziv znanstvenega svetnika;
 • imenuje komisije za izdelavo strokovnega poročila o izpolnjevanju pogojev za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev;
 • sprejema teme doktorskih disertacij, imenuje komisijo za oceno teme doktorske disertacije in komisijo za oceno in za zagovor doktorske disertacije oziroma komisijo za odvzem doktorskega naziva;
 • voli člane Senata Univerze v Mariboru glede na znanstvene discipline in strokovna področja;
 • predlaga rektorju Univerze v Mariboru kandidata za dekana in kandidate za prodekane;
 • odloča o ustanavljanju in organizacijskih spremembah kateder, inštitutov, centrov in drugih organizacijskih oblik visokošolskega dela;
 • sprejema predloge za redno zaposlitev visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev za izvajanje študijskih in znanstveno-raziskovalnih programov;
 • predlaga pogodbeno zaposlitev zasebnih visokošolskih učiteljev in gostujočih visokošolskih učiteljev;
 • obravnava splošne akte Univerze v Mariboru in daje svoje predloge in stališča;
 • daje predloge za podelitev častnega doktorata, častnega senatorja in naziva „zaslužni profesor“;
 • obravnava pobude in predloge Študentskega sveta Univerze v Mariboru in Študentskega sveta Medicinske fakultete Univerze v Mariboru;
 • opravlja druge naloge, če tako določa zakon ali Statut Univerze v Mariboru.

 

Aktualni študentski predstavniki v senatu

 •  
 • Anja Remškar

          Študentka 5. letnika, Koordinatorica študentov tutorjev, članica ŠS 5. letnika

 

 • Jure Preložnik

          Študent 4. letnika, predsednik ŠS 4. letnika

 

 • Miha Peruš

          Študent 3. letnika

 

 • Leon Hočevar

          Študent 2. letnika, predsednik ŠS 2. letnika