22 Maj 2024

Komisija za podelitev nagrad, priznanj in pohval Medicinske fakultete Univerze v Mariboru 

Komisija za podelitev nagrad, priznanj in pohval (KPN) Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je poleg Komisije za znanstveno-raziskovalne zadeve (KZRZ), Komisije za študijske zadeve (KŠZ), Komisije za ocenjevanje kakovosti (KOK) in Komisije za mednarodno sodelovanje (KMS) ena izmed petih komisij Senata Medicinske fakultete Univerze v Mariboru (Senat MF UM), kjer so po funkciji člani tudi študenti fakultete 

Naloga Komisije za podelitev nagrad, priznanj in pohval je vodenje postopka podelitev nagrad, priznanj in pohval posameznikom za izjemne uspehe, zasluge ali dosežke na znanstvenoraziskovalnem in izobraževalnem področju ter za dosežke, ki so pomembno prispevali k uveljavitvi, razvoju in ugledu Medicinske fakultete Univerze v Mariboru v posameznem študijskem letu.   

Komisijo za podelitev nagrad, priznanj in pohval sestavlja 7 članov – od tega je 5 članov habilitiranih visokošolskih učiteljev na MF UM, 2 člana pa sta iz vrst študentov MF UM. Komisija navadno zaseda enkrat letno v prostorih sejne sobe Dekanata MF UM. 

 

Kaj delamo?

  • podelitev Pohvale Marcusa Gerbeziusa: 

Pohvala Marcusa Gerbeziusa je namenjena najboljšemu študentu MF UM v posameznem letniku v določenem študijskem letu. Za najboljšega študenta se šteje študent, ki je redno vpisan v višji letnik, je bil redno vpisan v letnik, za katerega se mu podeli pohvala, ima najvišjo oz. za največ 0,2 ocene nižjo povprečno oceno letnika, za katerega se podeljuje nagrada in prejme največji seštevek točk v okviru glavnih in dodatnih kriterijev. Glavni kriterij predstavljajo točke iz ocen vseh opravljenih obveznosti letnika, ki se izračunajo po posebnem kriteriju. Med pomožne kriterije se uvrščajo dosežki iz obštudijskih uspehov (raziskovalna dejavnost, sodelovanje v Društvu študentov medicine Maribor, sodelovanje v Zvezi študentov medicine Slovenije, sodelovanje pri soupravljanju Univerze v Mariboru, sodelovanje v tutorskem sistemu Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, ostalo). 

 

  • podelitev Priznanja prof. dr. Zore Janžekovič: 

Priznanje prof. dr. Zore Janžekovič se vsako leto podeli enemu izmed visokošolskih učiteljev in enemu izmed visokošolskih sodelavcev za njegovo izredno kakovostno delo na področju sodelovanja s študenti in na področju pedagoškega procesa. Predloge za podelitev Priznanja prof. dr. Zore Janžekovič vsako študijsko leto posreduje komisiji Študentski svet Medicinske fakultete. O podelitvi Priznanja prof. dr. Zore Janžekovič odloča Senat Medicinske fakultete na predlog Komisije za podelitev nagrad, priznanj in pohval Medicinske fakultete Univerze v Mariboru.   

 

  • podelitev naziva Zaslužni gostujoči profesor MF UM: 

Naziv gostujoči profesor MF UM se vsako študijsko leto na predlog dekana MF UM podeli največ trem posameznikom, ki niso zaposleni na MF UM in so s svojim delovanjem koristili ugledu in širši prepoznavnosti fakultete ter imajo odlične strokovne, znanstvene in pedagoške kvalitete. 

 

  • podelitev Priznanja prof. dr. Edvarda Glaserja: 

Priznanje prof. dr. Edvarda Glaserja je namenjeno posameznikom izven fakultete in skupinam, ki jih sestavljajo ti posamezniki, ter drugim organizacijam. Vsako študijsko leto se podeli 1 priznanje. Priznanje se podeljuje za zgledno sodelovanje z visokošolskim kadrom, pomoč študentom pri reševanju njihove problematike, krepitev ugleda fakultete, pomembno izboljšanje materialnih možnosti fakultete, omogočanje izvajanja praktičnega dela študentov, sodelovanje na področju raziskovalnega in strokovnega dela, popularizacijo študija na študijskih področjih fakultete ali za drugo delo pomembno za razvoj fakultete. 

 

  • podelitev Priznanj za posebne zasluge: 

Priznanje za posebne zasluge prejme prejemnik za pomemben prispevek k nastanku in razvoju Medicinske fakultete ali k ugledu Medicinske fakultete v mednarodnem prostoru. Število prejemnikov vsako leto ni omejeno. 

 

  • podelitev Pohvale za dobro in prizadevno strokovno delo: 

Pohvalo za dobro in prizadevno strokovno delo prejme prejemnik za pomemben prispevek k nemotenemu delu fakultete in za prispevek k dvigu ugleda fakulteta. Vsako leto se na predlog dekana podelita največ dve pohvali.  

Aktualna študentska predstavnika v komisiji

 

  • Luka Strajnar

          Študent 6. letnika

 

  • Lucija Iskra

          Študentka 3. letnika