22 Maj 2024

AKADEMSKI ZBOR MF 

Akademski zbor Medicinske fakultete Univerze v Mariboru sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci. Pri delu Akademskega zbora sodelujejo tudi predstavniki študentov, ki jih izvoli Študentski svet MF, tako da je njihovo število najmanj ena petina članov Akademskega zbora.  

Predstavniki študentov sodelujejo pri obravnavi in odločanju tistih vprašanj, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov ter na študijske programe, ter sodelujejo pri postopku izbire kandidata za dekana. Predstavniki študentov v Akademskem zboru izvolijo tudi 4 predstavnike v Senat Medicinske fakultete. Mandatna doba članov Akademskega zbora iz vrst študentov traja 2 leti

Akademski zbor izvoli člane Senata MF, Senatu MF predlaga kandidate za dekana, obravnava in sprejema program razvoja fakultete, obravnava poročila dekana in prodekanov o delu fakultete in opravlja druge naloge, ki jih določa Statut Univerze v Mariboru. Akademski zbor predstavlja posvetovalni organ fakultete.