22 Maj 2024

Osnovno o tutorstvu in ciljih delovanja

Tutorski način poučevanja izvira iz angleškega šolstva, od koder se je praksa razširila po svetu in ima danes za sabo že dolgoletno tradicijo delovanja na različnih področjih. Izhaja iz spoznanja, da je znanje, ki ga mlajšim študentom predajo tutorji študenti, lahko primerljivo z znanjem, ki ga študentom preda visoko izobražen kader, v primeru, ko je delo standardizirano in tutorji pridobijo veščine, ki so nujne za njihovo kvalitetno delo na akademskem in strokovnem področju, ter uspešno sodelujejo s katedrami. Opirajoč se na mednarodne izkušnje in primere prakse, tutorstvo na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru definiramo kot vodenje, usmerjanje in motiviranje študenta novinca pri pridobivanju znanj in veščin, kar pripomore k večji akademski, obštudijski in osebnostni uspešnosti študenta. S takšnim delovanjem je tutorstvo pomembno pripomoglo tudi k pridobitvi ASPIRE certifikata za odličnost na področju vključenosti študentov v procese izobraževanja na medicinski fakulteti, ki ga podeljuje AMEE organizacija.

Prednostni namen delovanja tutorstva je izboljšati kvaliteto znanja vsakega študenta in celotnih generacij bodočih zdravnikov ter krepiti medsebojne odnose, ki so v medicini ključ za uspešno interdisciplinarno obravnavo pacienta.

Zgodovina tutorstva na MF UM

V svojih desetih letih delovanja je študentsko tutorstvo na MF UM postalo za generacije študentov medicine nenadomestljiv vir izkušenj, znanja in podpore. Odgovor na umestitev tutorstva v obstoječe okvire medicinskega izobraževanja se je skozi leta spreminjal in dosegel današnjo stopnjo, kjer je klinično tutorstvo že del kurikuluma rednih predmetov Interna medicina s propedevtiko ter Kirurgija, ki se izvajata v tretjem letniku in predmeta Družinska medicina, ki se izvaja v četrtem letniku.

Tutorstvo se je v študijskem letu 2008/2009 sprva pričelo le na področju uvajalnega tutorstva, saj je začetni koncept tutorstva temeljil predvsem na zagotavljanju standardov znanja in povečanju prehodnosti v nižjih letnikih ter poudarjanju vloge študenta pri sooblikovanju pouka medicine. Kasneje se je uvajalnemu tutorstvu pridružilo še predmetno, ki v 2. letniku nadaljuje njegovo poslanstvo, a se v večji meri usmeri na za študente zahtevnejše predmete drugega letnika. Klinično tutorstvo se je predkliničnemu pridružilo septembra leta 2010, z ustanovitvijo Laboratorija kliničnih veščin in Simulacijskega centra MF UM. V študijskem letu 2014/2015 je luč sveta ugledalo še klinično kirurško tutorstvo, 12 tutorjev kiruških kliničnih veščin je prvič sodelovalo pri izvedbi vaj rednega predmeta 3. letnika, Kirurgije. V študijskem letu 2016/2017 je bil v okviru kliničnega tutorstva prvič izveden enodnevni maraton kliničnih veščin, imenovan Klinikfest, v študijskem letu 2017/2018 pa je iz enodnevnega prerasel v dvodnevni dogodek, ki se je izvedel tudi v študijskem letu 2018/2019. S študijskim letom 2019/2020 je tutorstvo postalo tudi del kurikuluma rednega predmeta Družinska medicina, ki se izvaja v 4. letniku, 10 študentov tutorjev vsako leto z izvajalci predmeta sodeluje pri pripravi vaj Sporazumevanje I.

Organogram sistema tutorstva

Tutorstvo na naši fakulteti zajema predklinično in klinično tutorstvo, projektno delo in raziskovalno dejavnost. Predklinično tutorstvo se izvaja za študente 1. letnika – uvajalno tutorstvo in študente 2. letnika – predmetno tutorstvo, klinično internistično in kirurško tutorstvo za študente 3. letnika in tutorstvo v okviru družinske medicine za študente 4. letnika. V okviru projektnega dela tutorji sodelujemo pri organizaciji uvajalnega dneva za bruce, informativnih dni, organiziramo posvet o organizacijskih možnostih bodočih zdravnikov, imenovan Kam po študiju splošne medicine, dvodnevni maraton kliničnih veščin – Klinikfest, mednarodne delavnice kliničnih veščin za tuje študente (Erasmus+, IFMSA SCOPE, IFMSA SCORE) in treninge mehkih veščin za študente vseh letnikov – Medicinci trenirajo. Za organizacijo tutorstva in njegovo ustrezno delovanje skrbi koordinator tutorjev, za vsako področje tutorstva pa dodatno vodje uvajalnih, predmetnih, kliničnih internističnih in kliničnih kirurških tutorjev ter vodja tutorjev za družinsko medicino. Letošnje leto je bilo razpisanih 20 mest za uvajalne tutorje, 8 za predmetne, 30 za klinične internistične, 12 za klinične kirurške tutorje in 10 za tutorje družinske medicine, med prijavljenimi kandidati pa na podlagi motivacijskih pisem z navedenimi izkušnjami, povprečjem ocen, priporočili katedre in razgovorom s kandidati  z objektivnim kriterijem izberemo najbolj primerne.

Projekti tutorstva

KLINIKEST 

Klinikfest je dvodnevni maraton kliničnih veščin, ki ga v sklopu tutorstva na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru organiziramo vsako leto (z izjemo obdobja epidemije) od leta 2016. Sprva zastavljen kot enodnevni dogodek, na katerem je 40 študentov medicine obnovilo svoje praktično znanje, se je že v naslednjem študijskem letu, zaradi odličnega odziva in velikega interesa, razširil v dvodnevni dogodek, namenjen 48 študentom obeh medicinskih fakultet (32 mest za MF UM in 16 za MF UL). Namen Klinikfesta je študentom omogočiti ponovitev nekaterih kliničnih veščin v nadzorovanem okolju in nadgraditev znanja s pomočjo povratne informacije.

 

V študijskem letu 2021/2022 smo organizirali že peti zaporedni Klinikfest. Udeleženci so se preizkusili v kliničnih internističnih veščinah (jemanje venske in arterijske krvi, vstavitev venske kanile, vstavljanje in odstranjevanje trajnega urinskega katetra, nastavitev in odstranitev infuzije, pregledni internistični status), v branju posnetkov RTG p/c in EKG, v delavnicah ultrazvoka (eFast) in kirurškega šivanja, interpretirali so krvno sliko ter sodelovali v simulaciji pristopa h kritičnemu bolnemu. Pred začetkom delavnic pa so skupaj z mentorji utrdili znanje poglobljenega jemanja anamneze ter usmerjene izvedbe kliničnega pregleda.

 

KAM PO ŠTUDIJU SPLOŠNE MEDICINE

Kam po študiju splošne medicine je posvet o zaposlitvenih možnostih, ki ga študentje v okviru Tutorstva MF UM vsakoletno organiziramo že od leta 2009. Na podlagi ankete, v kateri lahko študentje izrazijo svoje želje o vsebini programa, izberemo nekaj najbolj zaželenih specializacij in povabimo specialiste ter specializante izbranih področij, da nam v obliki kratkih predavanj predstavijo značilnosti vsake izmed specializacij ter odgovarjajo na vprašanja študentov. Na posvetu so v preteklosti bili predstavljeni tudi podiplomski študij in habilitacijski postopki na naši fakulteti, opravljanje specializacije v tujini, vsako leto pa nam pripravniki razložijo, kakšna je pot od diplome do specializacije. V preteklih letih smo na posvetu nekajkrat gostili predstavnike Ministrstva za zdravstvo RS in Zdravniške zbornice Slovenije, ki so našim študentom odgovarjali na vprašanja o razpisih in poteku specializacij ter možnostih zaposlovanja mladih zdravnikov. V letu 2019 smo zasnovo samega dogodka nekoliko spremenili in ga pripravili v obliki sejma specializacij, kjer je svoje področja predstavilo več kot dvajset specialistov in specializantov, v sodelovanju s Kariernim centrom MF UM pa smo organizirali tudi delavnico pisanja življenjepisa.

 

V študijskem letu 2021/2022 je tutorstvo po treh letih premora organiziralo že dvanajsti posvet Kam po študiju splošne medicine, ki se ga je udeležilo skupno okoli 300 študentov. Na dogodku so specialisti in specializanti iz 35 različnih specializacij odgovarjali na številna vprašanja študentov. Študentje so spoznavali vsebinske programe, opise kroženja in trajanja posameznih specializacij, pogovarjali so se o tem, kako izgleda običajni delovni dan in kakšno je aktualno stanje na področju posameznih specializacij v državi. Študentje so lahko spoznali prednosti in slabosti in razloge za izbiro in uresničitev pričakovanj posameznih specializacij. Sejma so se udeležile tudi predstavnice Zdravniške zbornice Slovenija, ki so odgovarjale na vprašanja o pripravništvu, sekundariatu, strokovnemu izpitu, specializacijah in priznavanjem poklicnih kvalifikacij v tujini.

 

DELAVNICE KLINIČNIH  VEŠČIN ZA TUJE ŠTUDENTE

Zadnja leta tutorji vsaj enkrat letno delavnice kliničnih veščin organiziramo tudi za tuje študente medicine, ki na naši fakulteti opravljajo svojo študijsko izmenjavo.

 

MEDICINICI TRENIRAMO

Medicinci treniramo je projekt, ki ga Tutorstvo MF UM organizira v sodelovanju z IFMSA trenerji mehkih veščin, zadnja leta pa tudi v sodelovanju s Kariernim centrom UM. Nastal je iz projekta Bruci trenirajo, ki je bil namenjen študentom prvega letnika, kasneje pa smo projekt preimenovali in ga namenili študentom vseh šestih letnikov MF UM. Pod okriljem tega projekta za študente organiziramo delavnice mehkih veščin, kot so obvladovanje časa, obvladovanje stresa, čustvena inteligenca, motivacija, komunikacija, javno nastopanje, idr.

 

PUBLIKACIJE TUTORSTVA MF UM

V preteklih letih delovanja Tutorstva MF UM so pod njegovim okriljem nastale štiri publikacije, namenjene študentom splošne medicine. Prva izmed njih, Vodič za bruce, je namenjena študentom prvega letnika, da jim z različnimi nasveti olajša njihove prve dni na fakulteti. Vodič po UKC je priročnik, ki, kot priča že njegovo ime, študente usmerja po UKC in jim olajša njihove prve klinične vaje, s katerimi se srečajo v 3. letniku. Leta 2016 je skupina tutorjev oblikovala Klinični priročnik za študente splošne medicine, ki zajema zbirko protokolov za odvzem anamnez in izvedbo kliničnih statusov različnih področij medicine. Priročnik vsebuje tudi protokole za izvedbo nekaterih kliničnih veščin in interpretacijo diagnostičnih metod, kot so interpretacija zapisa EKG, posnetka RTGpc, pisanje recepta, napotnice in delovnega naloga, odvzem venske ter arterijske krvi, idr.

 

Zadnja publikacija, ki je izšla leta 2022, pa ima naslov Kako po študiju splošne medicine? Z njo so tri tutorke želele olajšati prehod študentov iz študijskih klopi v svet. V prvem delu publikacije študent izve, kaj vse mora opraviti, preden po opravljenem zadnjem izpitu prejme diplomo. Preveri lahko tudi, katere dosežke lahko doda v Prilogo k diplomi. Drugi del daje odgovore na vprašanja: kako se vpisati v register zdravnikov in začeti opravljati obvezni del sekundariata, kako poteka strokovni izpit in kako se lotiti prijave na izbirni del sekundariata ali pa na javni razpis specializacij ter nenazadnje, kako poteka sama specializacija. V zadnjem delu pa so predstavljene tudi druge karierne priložnosti –o pedagoškem in raziskovalnem delu na naši fakulteti in v zaključku tudi o podiplomskem študiju na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru. V publikaciji so zbrani tudi izkušnje in vtisi naših bivših študentov, profesorjev in raziskovalcev.

RAZISKOVALNA DEJAVNOST

V sklopu tutorstva se študentje že vse od začetka vključujejo tudi v raziskovalno dejavnost. Njihova raziskovalna dela so bila predstavljena na številnih mednarodnih konferencah, kot so AMEE, SESAM, Grazer Konferenz in SkillsLab Symposium. Tutorji z udeležbo na mednarodnih dogodkih niso sodelovali zgolj s predstavitvami svojih prispevkov, temveč  tudi na delavnicah in predavanjih, s čimer so lahko pridobili vpogled v medicinsko izobraževanje širom po svetu.

OBRAZI TUTORSTVA NA MF UM

Dosedanji koordinatorji študentov tutorjev

Anja Remškar

Anja Remškar

Koordinatorica študentov tutorjev v študijskem letu 2022/2023


Manca Knez

Manca Knez

Koordinatorica študentov tutorjev v študijskih letih 2020/2021 in 2021/2022


Tara Ledinek

Tara Ledinek

Koordinatorica študentov tutorjev v študijskih letih 2018/2019 in 2019/2020


Špela Kosi

Špela Kosi

Koordinatorica študentov tutorjev v študijskem letu 2017/2018


Matic Mihevc

Matic Mihevc

Koordinator študentov tutorjev v študijskih letih 2015/2016 in 2016/2017


Eva Senica

Eva Senica

Koordinatorica študentov tutorjev v študijskih letih 2013/2014 in 2014/2015


Rok Hržič

Rok Hržič

Koordinator študentov tutorjev v študijskih letih 2011/2012 in 2012/2013


Marko Zdravković

Marko Zdravković

Koordinator študentov tutorjev v študijskih letih 2008/2009, 2009/2010 in 2010/2011


UČITELJI MENTORJI

  • prof. dr. Sebastjan Bevc, dr. med., spec. interne medicine
  • prof. dr. Radovan Hojs, dr. med., spec. interne medicine in nefrologije, višji svetnik
  • prof. dr. Robert Ekart, dr. med., spec. interne medicine
  • dr. Jurij Dolenšek, univ. dipl. biol.
  • Viljemka Nedog, dr. med., spec. interne medicine
  • dr. Minja Gregorič, dr. med., spec. plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije
  • dr. Iztok Holc, dr. med.,spec. interne medicine
  • prof. dr. Uroš Maver, mag. farm.
  • dr. Mateja Rakuša, dr. vet. med.