22 Maj 2024

PRODEKAN

Prodekan za študentska vprašanja je najvišji študentski predstavnik na fakulteti. Na predlog Študentskega sveta Medicinske fakultete ga imenuje rektor Univerze v Mariboru za mandatno dobo dveh let.

Glavna naloga prodekana je vodenje študentskega sveta in zastopanje študentskih interesov po organih fakultete. Po funkciji je tudi član Poslovodnega odbora fakultete.

Na področju delovanja študentskega sveta skrbi za izvedbo sej sveta in obravnavo vse aktualne problematike (habilitacije, podajanje soglasij o delovanju fakultete, imenovanje študentov v organe fakultete), hkrati nadzira in pomaga koordinatorjema pri izvedbi vseh aktivnosti obeh glavnih projektov študentskega sveta – Tutorstva in Sekcije za raziskovanje. Predstavlja tudi most študentskega predstavništva na fakulteti in Univerzi, kjer se udeležuje kolegijev prodekanov za študentska vprašanja in sej Študentskega sveta Univerze v Mariboru. Pri mnogih stičnih točkah se povezuje z Društvom študentov medicine Maribor. Fakulteto zastopa tudi mednarodno.

Njegova naloga je poleg rednih birokratskih postopkov vsestranska pomoč predstavnikom letnikov in študentom, spremljanje delovanja fakultete, oblikovanje predlogov za izboljšanje in morebitno reševanje sporov in konfliktov.

Fotografija prodekana

Enej Vidovič

Prodekan za študentska vprašanja Medicinske fakultete Univerze v Mariboru


enej.vidovic@student.um.si