22 Maj 2024

Navodila za vpis in napredovanje

RAZPIS ZA VPIS

Informacije o prijavi, vpisu, razpisanih študijskih programih in vpisnih pogojih se nahajajo v Razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe, ki je objavljen na spletni strani.

Prvi prijavni rok traja od sredine februarja do sredine marca tekočega leta za prihodnje študijsko leto. 

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu z digitalnim podpisom ali brez (v tem primeru vpisnico obvezno poslati tudi po navadni pošti).  

Dodatne informacije lahko prejmete pri šolskih svetovalnih službah srednjih šol. 

 

NAVODILA ZA VPIS V 1. LETNIK

Skladno z Rokovnikom vpis sprejetih kandidatov v prvem roku poteka konec meseca julija in v prvi polovici meseca avgusta. Fakulteta sprejete kandidate pisno obvesti o točnem datumu vpisa po navadni pošti, prav tako so datumi objavljeni na spletni strani fakultete. 

OPOZORILO! Če se vpisa ne udeležite, se upošteva, da odstopate od vpisa, vaše vpisno mesto pa se lahko kot prosto vpisno mesto razpiše v drugem prijavnem roku. 

Pomoč pri izpolnjevanju vpisne dokumentacije. 

 

NAVODILA REDNI ZA VPIS V VIŠJI LETNIK

Študent se lahko redno vpiše v višji letnik, če je izpolnil s študijskim programom določene obveznosti.   

Elektronski prijava (e-vpis) za vpis v višji letnik in absolventski staž za študente, ki izpolnjujejo redne pogoje za napredovanje v višji letnik ter vpis v absolventski staž, je odprta preko AIPS-a od začetka avgusta do sredine septembra, ko študenti izberejo tudi izbirne predmete.  

Končni vpis na podlagi izpolnjenega in podpisanega e-vpisnega lista poteka po priporočeni pošti.  

Pred e-vpisom je potrebno izpolniti anketo o pedagoškem delu in dejanski obremenitvi študentov, skladno s Pravilnikom o ocenjevanju pedagoškega dela in obremenitvi študentov na Univerzi v Mariboru.  

Nato po navodilih v AIPS-u opravite e-vpis in natisnete vpisni list ter ga podpišite. Preverite tudi osebne podatke – naslov za obveščanje, telefonska številka, študentski e-naslov, davčna številka. V primeru, da vpisnega lista ne podpišete, je vaš vpis neveljaven. Podpisan vpisni list, študentsko izkaznico (v kolikor jo imate) pošljete s priporočeno pošiljko na naslov “Medicinska fakulteta, Taborska 8, 2000 Maribor” s pripisom.  

Vašo vpisno dokumentacijo mora referat prejeti najkasneje do določenega datuma ne glede na vrsto prenosa pošiljke.  

Ko bodo v referatu potrdili vpis, boste na naslov za prejemanje pošte prejeli 6 izvodov potrdil o vpisu, 1 potrdilo o vseh opravljenih študijskih obveznostih, 1 potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih za zadnje študijsko leto, študentsko izkaznico s hologramsko nalepko ter plačilni nalog za vpisne stroške.  

Stroški vpisa v višji letnik/ponovni vpis/absolventski staž za študijsko leto 2022/23 znašajo 31,50 EUR. V kolikor študent želi, da se mu navedeno pošlje na drugi naslov, naj pravočasno javi v referat. Študenti, ki morajo skladno s 77. členom Zakona o visokem šolstvu plačevati šolnino, naj pred vpisom kontaktirajo referat MF. 

 

PRVI VPIS V 3. LETNIK

Študenti, ki se prvič vpišete v tretji letnik, morate dostaviti tudi o potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B, oslovskem kašlju, ošpicam, mumpsu in rdečkam, v kolikor tega še niste uredili.  

Povezava do Potrdila o opravljenem cepljenju. 

 

MERILA ZA REDNI VPIS V VIŠJI LETNIK (PRIČETEK IZVEDBE 2017/2018)

Za napredovanje med letniki v prenovljenem programu EMŠP Splošna medicina (pričetek izvedbe v 2017/18) mora študent opraviti obveznosti pri predmetih: 

  • za vpis v 2. letnik: vse opravljene študijske obveznosti pri naslednjih predmetih 1. letnika: Anatomija s histologijo in embriologijo, Biofizika, Biologija celice, Biokemija s kemijo, Uvod v medicino, PBL -predklinika I, PBL – predklinika II, izbirni predmet I, izbirni predmet II = skupno 51 ECTS. 
  • za vpis v 3. letnik: vse opravljene študijske obveznosti pri naslednjih predmetih 2. letnika: Fiziologija, Mikrobiologija in imunologija, Farmakologija s toksikologijo, Patologija I – splošna patologija, Zdravstvena psihologija in komuniciranje, PBL -predklinika III, PBL – Predklinika IV, izbirni predmet III = skupno 53 ECTS ter študijske obveznosti iz 1. letnika – Molekularna biologija z genetiko in Metode raziskovalnega dela v medicini z medicinsko statistiko. 
  • za vpis v 4. letnik: vse opravljene študijske obveznosti pri naslednjih predmetih 3. letnika: Interna medicina s propedevtiko, Kirurgija, Radiologija, Klinična biokemija, Patologija – specialna patologija, PBL- klinika V, PBL- klinika VI, = skupno 51 ECTS, ter študijske obveznosti iz 2. letnika: Na dokazih podprta medicina, Medicinska informatika, e-zdravje in medicinska statistika. 
  • za vpis v 5. letnik: opravljene študijske obveznosti 4. letnika v obsegu vsaj 50 ECTS ter vsi predmeti od 1. do vključno 3. letnika. 
  • za vpis v 6. letnik: opravljene študijske obveznosti 5. letnika v obsegu vsaj 50 ECTS ECTS (ter vsi predmeti od 1. do 3. letnika in predmeti 4. letnika v obsegu vsaj 50 ECTS). 

Primer študent št. 1: Miha je študent 2. letnika, vpisuje se v 3. letnik in ima opravljene vse predmete 1. letnika. V drugem letniku je opravil vse predmete z izjemo predmeta Z dokazi podprta medicina, ki ga ni opravili niti na jesenskem izpitnem roku. 

Miha v skladu z merili za napredovanje za vpis v višji letnik izpolnjuje merila in se lahko redno vpiše v višji letnik. Predmet Z dokazi podprta medicina namreč ni pogoj za vpis v 3. letnik.  

Primer študent št. 2: Ana je študentka 4. letnika, vpisuje se v 5. letnik. Opravljene ima vse predmete 4. letnika, nima pa opravljenega izbirnega predmeta v 3. letniku. 

Ana v skladu z merili za napredovanje v višji letnik NE izpolnjuje meril in se ne more redno vpisati v višji letnik. Glede ostalih možnosti vpisa naslavlja prošnje na Komisijo za študijske zadeve. 

 

NAVODILA ZA IZJEMNI IN PONOVNI VPIS

IZJEMNI VPIS 

Študentu, ki ni izpolnil vseh obveznosti, določenih za napredovanje v višji letnik, lahko Komisija za študijske zadeve MFUM na njegovo prošnjo izjemoma odobri vpis v višji letnik. Takšen vpis se lahko odobri študentu, ki obveznosti ni mogel izpolniti iz upravičenih razlogov ter je opravil predpisane obveznosti predhodnih letnikov in obveznosti v obsegu več kot 30 ECTS vpisanega letnika, če je pričakovati, da bo izpolnil ostale obveznosti. 

Primeri upravičenih razlogov:  

  1. Hkratno izobraževanje po dveh ali več študijskih programih (vzporedni študij) se izkazuje s/z: 
  • potrdili o vpisu za oba študijska programa v tekočem študijskem letu, 
  • izpisom opravljenih obveznosti za oba študijska programa za vse opravljene letnike; 
  1. Izobraževanje v tujini se izkazuje s: 
  • pogodbo o izobraževanju v tujini v trajanju, daljšem od 90 dni v tekočem študijskem letu (ne velja za strokovno prakso); 
  1. Aktivno delo v organih univerze oz. članice univerze se izkazuje z: 
  • potrdilom o članstvu ter o aktivnem delu v organu univerze oz. članice univerze z izkazom prisotnosti, ki ga potrdi rektor, dekan ali predsedujoči organu; 
  1. Materinstvo in očetovstvo se izkazuje z: 
  • izpiskom iz rojstne matične knjige za otroka (za otroke stare do 1 leta); 
  1. Bolezen, ki traja najmanj tri mesece v času predavanj ali en mesec v času izpitnih rokov se izkazuje: 
  • z zdravniškim potrdilom za študenta ali njegovega otroka, iz katerega je razvidno trajanje bolezni ter njen vpliv na študentovo zmožnost opravljanja študijskih obveznosti,  
  • s poškodbenim listom, odpustnim pismom iz bolnišnice oz. z drugim zdravniškim potrdilom za študenta ali njegovega otroka, iz katerega je razvidno trajanja bolezni ter njegovo zdravljenje, 
  • s potrdilom o rizični nosečnosti specialista, iz katerega je razvidno trajanje bolezni ter njen vpliv na študentkino zmožnost opravljanja študijskih obveznosti; 
  1. Status študenta s posebnim statusom se izkazuje: 
  • z odločbo komisije članice, pristojne za študijske zadeve, ki je bila študentu izdana na podlagi njegove prošnje za dodelitev posebnega statusa 
  1. Drugi dalj časa trajajoči razlogi, ki so po mnenju komisije pomembni za presojo (npr. izjemna aktivnost na športnem področju, izjemna aktivnost na kulturnem področju, izjemne socialne in družinske okoliščine ipd.) se izkazujejo: 
  • z ustreznimi dokazili, kot veljajo za pridobitev posebnega statusa, 
  • odločbami CSD za študenta ali za družinske člane v skupnem gospodinjstvu, 
  • mnenji CSD za študenta ali za družinske člane v skupnem gospodinjstvu, 
  • odločbami FURS za študenta ali za družinske člane v skupnem gospodinjstvu, 
  • odločbami ZPIZ za študenta ali za družinske člane v skupnem gospodinjstvu, 
  • potrdilom Zavoda za zaposlovanje o brezposelnosti za družinske člane v skupnem gospodinjstvu, 
  • sodbami v družinsko pravnih oz. kazenskih zadevah za študenta ali za družinske člane v skupnem gospodinjstvu, 
  • policijskimi zapisniki oz. ukrepi, ki izkazujejo izjemne socialne in družinske razmere, 
  • izpiskom iz rojstne matične knjige za otroka (za otroke stare do 3 let). Smiselno s tem velja tudi za študenta očeta, če živi z otrokom v skupnem gospodinjstvu), 
  • izpiskom iz matičnega registra o smrti (oče, mati, brat sestra, zakonec, otrok in skrbnik, v tekočem ali preteklem študijskem letu), 
  • odločbo o invalidnosti za študenta ali za družinske člane v skupnem gospodinjstvu, 
  • potrdilom, ki izkazuje težjo bolezen ali stanje družinskega člana v skupnem gospodinjstvu, ki zahteva dodatno pomoč oz. nego, 
  • potrdilom Upravne enote o skupnem gospodinjstvu (zgolj kot dopolnilno potrdilo, kadar se dokazila nanašajo na družinske člane v skupnem gospodinjstvu), 
  • potrdilom Olimpijskega komiteja o statusu kategoriziranega športnika za obdobje tekočega letnika oz. z drugim potrdilom o športnih dosežkih na državni ravni za neolimpijske športne discipline, 
  • sklepom o podelitvi statusa športnika, ki ga je izdala posamezna članica univerze, 
  • podeljenim priznanjem oz. nagrado s področja športa na univerzitetni ravni, 
  • z nagradami oz. priznanji kulturnih organizacij za izjemno aktivnost oz. za dosežke na kulturnem področju, ki jih izdajajo ustrezne državne krovne ustanove na nacionalni ravni, 
  • s sklepom o podelitvi statusa študenta priznanega umetnika, ki ga je izdala posamezna članica univerze, 
  • s podeljenim priznanjem oz. nagrado s področja kulture na univerzitetni ravni, 
  • z ostalimi ustreznimi dokazili, o katerih presoja komisija članice, pristojna za študijske zadeve. 

(Vir: Navodila za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85., 121. ter 214. členom Statuta Univerze v Mariboru) 

Komisija za študijske zadeve Senata Medicinske fakultete Univerze v Mariboru vsako leto sprejema merila za izjemni vpis, na osnovi teh meril in interne presoje komisije, se študentu odobri izjemni vpis. Merila za izjemni vpis so seznam opravljenih študijskih obveznosti (izpitov ali kolokvijev), ki jim mora študent zadosti, da se kljub neopravljenim obveznostim lahko vpiše v višji letnik.  

 

POSTOPEK ZA IZJEMNI VPIS 

  • V vlogi je potrebno obkrožiti zaporedno število 2 in jo ustrezno izpolniti  
  • dokumentacijo, ki se jo zahteva v Merilih za presojo prošenj študentov za posamezni primer 
  • potrdilo o plačilu stroškov za izdajo sklepa/odločbe v višini 18,10 EUR 

 

BODITE POZORNI NA ROKE ZA ODDAJO VLOG! (konec avgusta in začetek septembra). Popolno vlogo z vsemi prilogami oddate v tajništvu Medicinske fakultete Univerze v Mariboru v času uradnih ur.  

Posebno pozornost namenite točki 8 v Prošnji za Komisijo za študijske zadeve (pisna vloga, ki jo je potrebno izpolniti). V kolikor vam izjemni vpis ni odobren, lahko kandidirate za ponovni vpis, kar pa morate na pisni prošnji ustrezno označiti. Podredna prošnja za ponovni vpis NI avtomatska stvar

Rezultati izida rešitev prošenj Komisije za študijske zadeve bodo objavljeni najkasneje v dveh delovnih dneh po seji komisije. Odločbe Komisije za študijske zadeve o izjemnem/ponovnem vpisu bodo študentom vročene po pravilih upravnega postopka – objava na spletni strani MF (oglasna deska), nato odločba po pošti.  

Odobritev izjemnega vpisa s strani Komisije za študijske zadeve ne pomeni avtomatskega vpisa! Po objavi rezultatov komisije je potrebno opraviti e-vpis skladno z navodili, najkasneje do določenega datuma (sredina septembra) ter v referat dostaviti zahtevano vpisno dokumentacijo.  

Primer študent št. 3.: Jernej je študent 2. letnika, vpisuje se v 3. letnik in se je od novembra do marca intenzivno zdravil zaradi poslabšanja KVČB. Opravil je vse izpite z izjemo mikrobiologije. Jernej izpolnjuje upravičen razlog za izjemni vpis v 3. letnik, zato na Komisijo za študijske zadeve vloži prošnjo za izjemni vpis v višji letnik, ter predloži ustrezno zdravniško potrdilo in potrdilo o plačilu stroškov izdaje sklepa KŠZ.  

Komisija se odloči, če bo Jerneju odobrila vpis v višji letnik, glede na vsakoletno sprejeta merila za izjemni vpis v višji letnik. 

Primer študent št. 4.: Anže je študent 4. letnika, ki je bil na Erasmus študijski izmenjavi in opravil samo izbirni predmet v vrednosti 3 ECTS. Anže naslovi prošnjo na KŠZ za izjemni vpis v višji letnik.  

Prošnja je zavrnjena, ker študent ne dosega 30 ECTS, minimalnega standarda, potrebnega za izjemni vpis v višji letnik glede na vsakoletno sprejeta merila za izjemni vpis v višji letnik. 

Primer študent št. 5.: Neja je študentka 3. letnika, ki je letni semester preživela po zabavah in klubih, namesto za knjigami. Posledično je opravila samo 1 semester v obsegu 30 ECTS. Sedaj se želi vpisati v višji letnik in naslovi prošnjo na KŠZ. 

Prošnja je zavrnjena, kajti študentka ne izpolnjuje upravičenega razloga za izjemni vpis v višji letnik. 

 

PONOVNI VPIS

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti za napredovanje v višji letnik v istem študijskem programu, lahko enkrat v visokošolskem izobraževanju ponavlja letnik.  

Ponavljanje letnika odobri Komisija za študijske zadeve članice univerze študentu, ki je redno sodeloval pri vseh s študijskim programom predvidenih oblikah visokošolskega izobraževalnega dela in opravil obveznosti vpisanega letnika v obsegu vsaj 30 ECTS.  

Ponavljanje letnika lahko izjemoma dovoli komisija tudi študentu, ki je redno sodeloval pri vseh s študijskim programom predvidenih oblikah visokošolskega izobraževalnega procesa in opravil obveznosti v obsegu manj kot 30 in ne manj kot 15 ECTS vpisanega letnika, če so nastopili UPRAVIČENI RAZLOGI, ki po Statutu UM ter Merilih za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85., 121. ter 212. členom Statuta UM omogočajo podaljšanje statusa študenta – ponavljanje letnika. Primeri upravičenih razlogov so navedeni pri izjemnem vpisu.  

Med ponavljanjem študent opravlja samo manjkajoče obveznosti, ki jih ni opravil v tekočem letniku, razen v primeru večje spremembe študijskega programa. V primeru spremembe študijskega programa se študentu ob ponovnem vpisu določijo nove obveznosti tekočega letnika (lahko tudi za nazaj), skladno z veljavnim učnim načrtom generacije, s katero bo diplomiral. 

 

POSTOPEK ZA PONOVNI VPIS 

  • V vlogi je potrebno obkrožiti zaporedno število 3 in jo ustrezno izpolniti  
  • potrdilo o plačilu stroškov za izdajo sklepa/odločbe v višini 18,10 EUR 
  • V kolikor je zbranih manj kot 30 ECTS in več kot 15 ECTS DOKUMENTACIJO, ki se jo zahteva v Merilih za presojo prošenj študentov za posamezni primer 

Popolno vlogo z vsemi prilogami oddate v tajništvu Medicinske fakultete Univerze v Mariboru v času uradnih ur.  

Primer študent št. 6.: Jakob je študent .2 letnika in v letošnjem študijskem letu ni opravil predmetov: Fiziologija. Meni, da potrebuje dodatno leto da opravi vse obveznosti. NA KŠZ naslovi prošnjo za ponovni vpis v letnik. 

KŠZ prošnjo odobri, saj je študent opravil več kot 30 ECTS vpisanega letnika. 

Primer študent št 7.: Anja je študentka 3. letnika, ki ni opravila predmetov Interna medicina in Kirurgija. Celo študijsko leto je bolehala za astmo, ki ji je preprečevala uspešno učenje. Na KŠZ naslovi prošnjo za ponovni vpis v letnik, priloži zdravstveno dokumentacijo in potrdilo o plačilu postopka. 

KŠZ prošnjo odobri, saj je študentka zbrala več kot 15 ECTS, manj kot 30 ECTS in izpolnjuje upravičen razlog. 

 

PODALJŠAN VPIS

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti za napredovanje v višji letnik v istem študijskem programu, lahko zaprosi tudi za podaljšanje statusa študenta še za eno študijsko leto, pomeni, da študent ostane vpisan v isti letnik še prihajajoče študijsko leto.  

 

POSTOPEK ZA PODALJŠAN VPIS 

  • V vlogi je potrebno obkrožiti zaporedno število 4 in jo ustrezno izpolniti  
  • potrdilo o plačilu stroškov za izdajo sklepa/odločbe v višini 18,10 EUR 
  • dokumentacijo, ki se jo zahteva v Merilih za presojo prošenj študentov za posamezni primer 

Popolno vlogo z vsemi prilogami oddate v tajništvu Medicinske fakultete Univerze v Mariboru v času uradnih ur. 

 

MERILA ZA PODALJŠAN STATUS: 

  • minimalno zbranih 15 ECTS vpisanega letnika 
  • upravičen razlog (zapisano zgoraj pri izjemnem vpisu) 

Komisija za študijske zadeve na osnovi meril za podaljšan status in interne presoje lahko študentu odobri podaljšan status. 

Primer študent št. 8: Helena, študentka 2. letnika, je v lanskem študijskem letu izkoristila možnost ponovnega vpisa v letnik. Letos ji ni uspelo opravit predmeta fiziologija, ker je celo študijsko leto bolehala za migrenami. Na referatu za študijske zadeve so ji svetovali naj na KŠZ vloži prošnjo za podaljšan status z ustreznim zdravniškim potrdilom. 

KŠZ se individualno odloči, če bo študentki odobrila podaljšanje statusa. 

Primer študent št. 9.: Ines, študentka 5. letnika, je prvič rodila. Zaradi zahtevnosti usklajevanja materinstva s študijskimi obveznostmi je opravila le polovico izpitov. KŠZ zaprosi za podaljšanje statusa. 

KŠZ v skladu z določili zakona o Visokem šolstvu prošnjo odobri. 

 

VPIS PO PREKINITVI ŠTUDIJA

Po prekinitvi (pavziranju) mora študent za vpis v višji letnik izpolnjevati vpisne pogoje, ki veljajo za letnik in študijsko leto, v katerega se vpisuje

V primeru večjih sprememb študijskega programa, mora študent že v času prekinitve (pavziranja) opraviti morebitne spremenjene ali nove obveznosti, skladno s spremenjenim študijskim programom, saj mora za vpis v višji letnik izpolnjevati pogoje, ki veljajo za generacijo, s katero se vpisuje.  

Za določitev spremenjenih ali novih obveznosti, študent oddati VLOGO na Komisijo za študijske zadeve (KŠZ), pred pričetkom študijskega leta, v katerem bo obveznosti opravljal, izvedba predmeta z izpitom pa se mu zaračuna skladno z veljavnim cenikom Univerze v Mariboru. 

Rok za oddajo vloge na Komisijo za študijske zadeve MF UM za študijsko leto je konec avgusta in začetek septembra.  

Potrebno je oddati:  

  • vlogo  
  • potrdilo o plačilu stroškov za izdajo sklepa/odločbe, skladno z veljavnim cenikom Univerze v Mariboru 

Popolno vlogo z vsemi prilogami oddate v tajništvu Medicinske fakultete Univerze v Mariboru v času uradnih ur. 

V času prekinitve lahko študent opravlja tudi vse izpite, ki jih v dosedanjem študiju še ni opravil. Že opravljeni izpiti, ki jih v morebitnem spremenjenem študijskem programu (v katerega se bo vpisal po prekinitvi) več ni, se mu po vpisu v višji letnik priznajo kot dodatno opravljeni predmeti. 

V primeru, ko študent ne izpolnjuje veljavnih pogojev za vpis v višji letnik, lahko na podlagi upravičenih razlogov, na Komisijo za študijske zadeve, odda vlogo za izjemni vpis v višji letnik, skladno z navodili.  

Primer študenta št. 10: Aleš se je po 7 letih pavziranja odločil nadaljevati s študijem EMAG Spl. Medicina. V tem času se je študijski program drastično spremenil. Na referatu Alešu svetujejo naj na KŠZ vloži prošnjo za nadaljevanje študija po prekinitvi.  

KŠZ obravnava prošnjo in Alešu dodeli obveznosti, ki jih mora opraviti za vpis.