Predstavitev

KDO SMO?

Študentski svet je najvišji in edini predstavniški organ študentov. Sestavljajo ga prodekan študent in po dva člana iz vsakega letnika. Predstavniki so izvoljeni s strani študentov na volitvah. Volijo se predsednik letnika in 4 člani sveta letnika, katerih mandatna doba traja 1 leto. Kandidira lahko vsak študent, ki ima na dan glasovanja status študenta Univerze v Mariboru.

Člani Študentskega sveta Medicinske fakultete v študijskem letu 2017/2018

Volitve študentskih predstavnikov potekajo vsako leto v začetku novembra, za njihovo izvedbo pa skrbi študentska volina komisija Medicinske fakultete, ki jo v študijskem letu 2017/2018 sestavljajo:

Tadej Kampič Predsednik volilne komisije
Katarina Čas Članica volilne komisije
Lucija Knafelc Članica volilne komisije
Špela Kozinc Članica volilne komisije
Kamila Marta Novak Članica volilne komisije
Žan Mavc Nadomestni član volilne komisije
Iza Zavodnik Nadomestna članica volilne komisije

Študenti pa smo člani tudi drugih organov fakultete in tako sodelujemo pri sprejemanju pomembnih odločitev za skupno prihodnost naše fakultete.

Študenti, predstavniki v organih MF in UM

KAJ DELAMO?

 • sodelujemo pri reševanju študijskih težav
 • zastopamo pravice študentov
 •  zavzemamo se za dobrobit študentov
 • prispevamo k študentu prijaznejšemu in kvalitetnejšemu študiju
 • pomagamo pri spremembah študijskega programa
 • v imenu študentov:
  • podajamo mnenje o napredovanju učiteljev
  • nadziramo izvajanje študentske ankete (anketa o obremenitvi in študentska anketa)
 • volimo predstavnike študentov v organe fakultete in v komisije senata
 • sofinanciramo projekte, ki jih izvaja Društvo študentov medicine Maribor
 • podpiramo tutorski sistem
 • podpiramo športne ekipe fakultete (medfakultetno prvenstvo)

ŠS UM dela na rednih, izrednih in dopisnih sejah, ki jih sklicuje in vodi prodekan za študentska vprašanja.  Študentski svet univerze zaseda običajno enkrat mesečno, seje so javne.

VLOGA PRODEKANA ZA ŠTUDENTSKA VPRAŠANJA:

 • posredništvo med študenti in učiteljskim kadrom na področjih, kjer prihaja do nesporazumov,
 • skrb za enotno zastopanje študentov,
 • reševanje težav med študenti samimi in ponujanje odgovorov glede študija,
 • razlaga določil in predpisov univerze ter vsakdanjega življenja na fakulteti,
 • komunikacija z vodstvom MF UM in ŠS UM,
 •  organizacija dela v ŠS MF UM.
Program dela

VLOGA PREDSEDNIKA IN ČLANA LETNIKA:

 • funkcija povezovalca med študenti v letniku in ŠS,
 • obveščanje o problemih, ki zadevajo: pedagoški proces, kurikulum ali študente letnika v kakšnem drugem smislu.