Pravilniki, dokumenti

Pravilniki

Statut
 
Pravilnik o delovanju in sestavi študentskih svetov (A19/2005 – 81AH) je temeljni pravilnik na podlagi katerega delujejo Študentski sveti članic in Študentski svet Univerze v Mariboru. Ureja sestavo, volitve in delovanje študentskih svetov letnikov članic univerze, študentskih svetov članic univerze in drugih članic univerze ter Študentskega sveta univerze.
 
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru (A4/2009-41AG) skupaj z dopolnili in spremembami, ki jih najdete TUKAJ ureja preverjanje in ocenjevanje znanja na študijskih programih 1.,2. in3. stopnje študija in trenutno veljavnih študijskih programih ter študijskih programih za izpopolnjevanje. Pravilnik tudi določa preverjanje in ocenjevanje znanja vpisanih rednih in izrednih študentov, posameznikov, ki so izgubili status študenta, in drugih udeležencev izobraževanja na Univerzi v Mariboru. S preverjanjem znanja se ugotavlja uspešnost študentov pri izpolnjevanju obveznosti iz študijskega programa in je hkrati podlaga za pridobitev ocene in kreditnih točk pri posameznih učnih enotah študijskega programa in za napredovanje študentov ter njihovo usmerjanje v nadaljnji študij, hkrati pa jim daje povratno informacijo o ravni njihovega usvojenega znanja.
 
Pravilnik o ocenjevanju pedagoškega dela in obremenitve študentov Univerze v Mariboru
 

Etični kodeks študentov Medicinske fakultete Univerze v Mariboru

Dokumenti

Samoevalvacijsko poročilo MF 2014/2015

Zapisniki sej senata in Akademskega zbora

Plan dela ŠS MF za študijski leti 2014/2015 ter 2015/2016

Plan dela ŠS MF za študijski leti 2016/2017 ter 2017/2018