Postani medicinec!

Spoštovani dijaki!

Medicina je netrivialna, kompleksna znanost in s tem predstavlja nenehen izziv, je edini poklic, ki omogoča zaposlitev praktično po vsem svetu, saj je v večini držav deficitaren in iskan in ker gre za področje, ki ponuja neskončno možnosti tudi v raziskovalnem svetu.

Zakaj medicina v Mariboru?

Sodobna oprema: Simulacijski center in Laboratorij OSCE – zelo kakovostno učno okolje za dodiplomske in podiplomske študente. 

Problem Based Learning (PBL): ta oblika študija se izvaja po vzoru medicinskih fakultet drugih univerz. Gre za to, da se snov predavanj in vaj dodatno obravnava na posameznih kliničnih primerih in sicer v manjših skupinah, ki jih vodi posebej usposobljen profesor, ki je največkrat zdravnik. Posamezni problemi se obravnavajo v različnih letnikih in skupaj z ostalimi predmeti prehajajo iz predkliničnih obravnav v klinične.

Tutorstvo: na Medicinski fakulteti UM poteka sistem tutorstva in mentorstva. Vsaka skupina prvega letnika  ob vpisu v študijski program dobi dva tutorja – študenta višjega letnika, ki študentom svetujeta in jim pomagata. Nad tutorji – študenti »bdijo« mentorji – visokošolski profesorji, ki priskočijo na pomoč ob resnejših težavah in usmerjajo ter vodijo študenta v celotnem študijskem procesu na tutorskih sestankih. V okviru tutorstva se že v prvem letniku nekajkrat obišče simulacijski center, kjer se jemlje kri, nastavlja infuzije, dela ultrazvočno preiskavo in podobno.

Študij na Medicinski fakulteti UM

Študij na Medicinski fakulteti v Mariboru poteka v treh oblikah: predavanja, seminarji in vaje.

Predavanja potekajo v velikih skupinah, običajno za cel letnik naenkrat, na njih profesorji razlagajo snov in dajejo napotke za študij, nas usmerjajo po literaturi in odgovarjajo na naša vprašanja.

Pri seminarjih se razdelimo v manjše skupine, in obdelujemo snov bolj podrobno in bolj samostojno. Pri večini predmetov študent (sam ali v skupini) pripravi seminarsko nalogo, ki jo nato na seminarjih predstavi sošolcem. Nato sledi diskusija z mentorjem, skozi katero si študenti razjasnimo nekatera vprašanja in od mentorja dobimo še vidik, ki ga v literaturi ne najdemo – pogled v praksi.

Vaje potekajo v majhnih skupinah. Na področju predklinike (1. in 2. letnik) so to laboratorijske vaje, na katerih delamo s preparati in modelčki, mikroskopiramo ali vadimo laboratorijske postopke. Na kliniki (od 3. letnika naprej) vaje potekajo v bolnišnici, kjer nas mentor vodi ob pacientu in nas spoznava s pomembnimi kliničnimi veščinami svojega področja.

Predmetnik

Študij medicine v Mariboru poteka v 6 letnikih, in vsak letnik ima 2 semestra. To je skupaj 12 semestrov. Študij se točkuje tudi z ECTS točkami, in vsak letnik ima 60 ECTS točk. Po ECTS točkah se predmeti delijo na velike in manjše. Če je predmet velik, to pomeni da je ocenjen z veliko ECTS, ter ima veliko kontaktnih ur in samostojnega dela. V praksi to običajno pomeni, da je predmet z največ ECTS vsebinsko najpomembnejši predmet letnika.

V prvih dveh letih študij poteka na stopnji predklinike. To pomeni, da vaje še ne potekajo v bolnišnici.
V prvem letniku je najpomembnejši predmet anatomija s histologijo in embriologijo. Namen predmeta je osvojiti znanja o zgradbi človeškega telesa in posameznih tkiv ter razumeti anatomske osnove za fiziološke procese v organizmu. Poleg največjega predmeta je v 1. letniku še veliko manjših predmetov, katerih namen je predvsem ponovitev snovi iz srednje šole in nadgradnja tega znanja za potrebe študija (kemija, biokemija, biofizika, biologija celice, molekularna biologija …).
V drugem letniku je glavni predmet fiziologija, kjer se naučimo o delovanju telesa in posameznih organskih sistemov. Ob tem osvojimo še druga pomembna znanja, ki so potrebna, preden prvič vstopimo v bolnišnico in k pacientu, in sicer pri predmetih mikrobiologija, farmakologija in patologija I (splošna patologija).
V tretjem letniku se prične klinika. Pri celoletnih predmetih Interna medicina s propedevtiko in Kirurgija se srečamo z dejanskim kliničnim znanjem, postopki kliničnih pregledov, diagnostiko in zdravljenjem. Vaje opravljamo v bolnišnici vsaj 1x tedensko pri vsakem izmed predmetov, in se pri tem naučimo tudi komunikacije z bolnikom.
V četrtem in petem letniku se spoznamo z večino kliničnih specializacij (od pediatrije, ginekologije in porodništva, oftalmologije, ORL, sodne medicine, patologije …). Vaje še naprej potekajo ob pacientu pod nadzorom mentorja.
Šesti letnik je zadnji letnik študija. Predavanja potekajo samo v polovici študijskega leta, nato pa se začne 12. semester, v katerem opravljamo prakso pri predmetih Interna medicina in Kirurgija. Tukaj gre že zares – vaje ne trajajo samo 2 uri enkrat v tednu, ampak vsak dan od 7h do 15h, kot delovnik pravega zdravnika. Tukaj lahko pod nadzorom mentorja prvič sami preizkusimo, kako bo, ko bomo končali študij.

Po koncu 6. letnika in ko opravimo zadnji izpit, se vloži vloga za diplomiranje. Pri tako dolgem in zahtevnem študiju smo tako opravičeni vsaj od ene obveze – diplomske naloge. Po zadnjem izpitu si lahko tako že oddahnemo. 🙂

Vabljeni, da morebitna vprašanja naslovite na Študentski svet Medicinske fakultete.